Đơn giá phần thô

Đơn giá phần thôĐơn giá phần thôĐơn giá phần thôĐơn giá phần thô